Δελφοί 2022

”Ζώντας την Απειροσύνη στην Πανταχού Παρούσα Πραγματικότητα”
Τόπος και χρόνος Πύλη
Εισροή Φωτός Απολλώνειου,
Γνώσης μέσα από τη Διευρημένη Συνείδηση
Επίγνωση της Απειροσύνης που Είμαστε
Από Εκεί ερχόμαστε Εκεί επιστρέφουμε
Εμείς η Ζωή, το Φως, η Αγάπη